सोमवार, २७ जानेवारी, २०१४

जीर्णनगरी मुशाफिरी : जीवधन, नानाचा अंगठा, नाणेघाट


इतिहास :
अहमदनगर येथील निजामशाही घराणे स्थापन करणा-या पहिल्या अहमदने हा किल्ला १४८९ साली घेतला होता. पुढे १६३७ साली शहाजीने मोगलांना दिलेल्या पाच किल्ल्यांमध्ये हा एक किल्ला होता. मराठी राज्यांत या किल्ल्यावर राजकीय कैदी ठेवीत असत. हा स. १८२० त इंग्रजांनी तोफगोळ्यांनी हल्ला करून कातळात खोदलेल्या पायऱ्या तोडून टाकल्या.

जायचे कसे : 
जुन्नर पासून २८ किमी अंतरावर वा चावंड किल्ल्यापासून २० किमी अंतरावर हा किल्ला आहे. घाटघर हे त्याचे पायथ्याचे गाव. या किल्ल्यावर चढायला दोन मार्ग आहेत. 
१. घाटघर गावातून किल्ल्याच्या पूर्व दिशेने :- 
हा मार्ग जर अवघड आहे. मुळात मार्ग सापडला तर अवघड आणि सोपा हा प्रश्न आहे. म्हणून गावातून कोणीतरी बरोबर घेतलेले बरे. तसा उगाच हिंडायची हौस असेल तर मात्र फार भारी आहे. 
येथे पावसाळ्यात जाणे फारच अवघड आहे. रोप वैगरे लावता येत असेल, अनुभवी मंडळी असेल तर ठीक. 
२. नाणेघाटातून नानाचा अंगठा पार करून थोडे जंगल लागते. तेथून वरती किल्ल्यावर म्हणजे पश्चिमेकडून. 
हा जरा बरा मार्ग आहे. मोठा ग्रुप असेल आणि उन्हाचा त्रास चुकवायचा असेल तर या मार्गाने जावे. पश्चिमेकडून चढण असल्याने त्रास होत नाही. आणि किल्ल्यावर असलेली ४-५ पाण्याची टाकी याच मार्गात आहेत. 

बसच्या वेळा : 
जुन्नर स्थानकावरून बस व्यवस्था आहे पण वारंवारता कमी आहे. 
जुन्नर ते घाटघर ( घाटघर फाटा) 
१. जुन्नर ते घाटघर/अंजनावळ : सकाळी १०, दुपारी- १२:३०, २, ५, ७:३० (शेवटची गाडी मुक्कामी अंजनावळ)
नाणेघाट ते जुन्नर जाण्यासाठी :
१. अंजनावळ (घाटघर फाटा) ते जुन्नर (कुकडेश्वर वरून) : सकाळी -११, दुपारी -३:३०, ५:३०

आमची मुशाफिरी : 
कुकडेश्वर मंदिरापासून ST पकडून रात्री घाटघरला उतरलो आणि काळोखात चालत निघालो. हळूहळू ST च्या यंत्रांचा आवाज आणी प्रकाश अंधारात विरळ -विरळ होत गेला.
रात्री अंधारात बस मधून उतरलेले गावकरी आणि सगळ्यात पुढे सरपंच पोपटराव. त्यांच्या मागून चालत आम्ही डायरेक्ट त्यांच्या घरी.
आमचे जेवण झाले होते पण त्यांचे व्हायचे होते. आम्ही त्यांच्या अंगणात आमची पथारी मांडली. त्यांनी जेवायचा आणि आत खोलीत झोपायचा फार आग्रह केला. पण आम्ही नाही गेलो. आता शरीर इतके दमले होते की कुठेही झोप आली असती.
शेणाने सारवलेल्या अंगणात एक सोलर दिवा लावलेला होता. बाकी गर्द अंधार आणि फुल टू थंडी. फार मजा आली.  
सकाळी सकाळी जाग आली ती गावातील बायकांच्या पाण्याच्या गडबडीने. प्रत्येक घरातून बायका आणि पोर -टोर डोक्यावर हंडे घेऊन पाणी आणायला जात होती. आम्ही आवरून पाणी भरायला त्यांच्या बरोबर गेलो.
तळ्यावर पोहोचलो तेवढ्यात सूर्य नारायण ही नुकतेच ड्यूटी वर आले होते.  

पाणी भरून जरा फ्रेश झालो. 

आता खरी चढाई सुरू झाली. यावेळी खायचे कमी घेतले होते आणि पाणी जास्त होते. गावात कुठेही खायचे मिळेल असा समज करून खायचे सामान आम्ही आधीच खाल्ले होते. आता फक्त एक चिवडा पाकीट आणि कालच्या डब्यातल्या उरलेल्या पोळ्या शिल्लक होत्या.
सकाळी आम्ही निघालो तेव्हा ज्यांच्या घरापाशी आम्ही राहिलो ते नुकतेच उठले होते. त्यामुळे त्यांना काही मागावे आणि पैसे देतो म्हणावे योग्य वाटले नाही. म्हणून सकाळी चहा हि न पिता चढाई चालू झाली.
पहिल्या तासाभरातच कळले की आता वाट लागणार आहे. खायला काही नाही, पोटात काही नाही आणि एवढा डेंजर किल्ला. ओह्ह!
या पठारावरून समोरच 'नवरा ( मोठा पहिला त्रिकोणी डोंगर) , नवरी (त्या पुढचे डोंगर) आणि भटोबा सुळके दिसत होते. 

खायचे वांदे आणि यात अजून भरीस भर की रस्ता हि माहीत नव्हता. घाटघर पासून चढून आम्ही दुसऱ्या वाटेने उतरून नाणेघाटात जाणार होतो. गावातून पुढे एक पठार लागते तेथून वरती बघितल्यास किल्ल्याचा थोडा भाग पोखरल्यासारखा वाटतो तेथून वाट आहे. आम्ही पठारावरून एका वाटेने वर चढून गेलो. वर गेल्यावर काही वाटच मिळेना. सगळे मोठे कडेच लागले. मग तेथून खाली उतरून परत पठारावर आलो. मग दुसरी पायवाट पकडून परत तेवढेच वरती गेलो तर तिथे फारच घनदाट कारवीचे जंगल लागले. झाडे तोडत, मार्ग काढत कसेतरी वर पोहोचलो तर तिथेही रस्ता नाही. परत खाली पठारावर.

असे वर -खाली करत तब्बल सात वेळा रस्ता चुकून झाल्यानंतर मात्र आमचा स्टामिना संपला. मग ठरवले की इथून परत मागे घाटघर गावात जाऊ आणि तिथून नाणेघाटला जाऊ. काही नको जीवधन.
असे म्हणून मी परत निघालो. परतताना हि वाट असावी, इथून तिथे जात असावी अशी चर्चा चालूच होती.

एका झाडे तोडल्याच्या आवाजाने थांबलो तर एक गावकरी दिसला. त्याला सांगितल्यावर त्याने परत आम्हाला वाट समजावली आणि आम्ही आता शेवटचा चान्स म्हणून परत किल्ल्यावर चढाई केली. आठ वेळा कारवीतून मारामारी करून जाऊन हात पायावर ओरखडे उठले होते. चेहरा घामेघूम आणि पोट रिकामे. अश्या अवस्थेत "काही झाले तरी आता जायचेच" असा विचार केला आणि परत सुटलो. कॅमेरे केव्हाच ठेवून दिले होते. 

पुन्हा अर्धा तास अंदाजे चढून गेलो तर समोर एक गुहा दिसली. आता खात्री पटली की तब्बल ४ तासाने का होईना आपण बरोबर मार्गाला आहोत.
कोलंबसाला जहाजावर किनाऱ्यावरचे पक्षी बसलेले पाहून आनंद झाला असेल तसा आनंद आम्हाला झाला. आता कॅमेरे बाहेर आले. मस्त गार वारा वाहत होता.

या दगडात खोदलेल्या पायऱ्या इंग्रजांनी तोफगोळे मारून तोडून टाकल्या. आता फारच गुळगुळीत आहेत. पण चढून जाण्या इतपत आहेत. पावसाळ्यात मात्र ह्या डेंजर असतील. 

त्यानंतर पुढचे संकट म्हणजे १५ फुटी रॉक पॅच. दोरी वैगरे काही प्रकार नसल्याने आम्हाला फार अवघड झाले. शेवटी सगळे सामान खाली ठेवून भूषण वर गेला. मग माझ्याकडे असलेली एकमेव नॉयलोनची दोरीला आम्ही दगड बांधला आणि वर फेकला. तो दगड पकडण्याचे ७-८ प्रयत्न झाल्यावर शेवटी दोरी त्याच्याकडे पोहोचली. मग सॅक, कॅमेरे बांधून दोरीने वर पाठवले. आणि मग शेवटी मी वर चढलो.
नुसते चढायला थोडे अवघड आहे. पण सामान घेऊन चढताना पाठीवर वजन असल्याने उलटा झोक जायची शक्यता आहे. तेथे बोल्ट पण मारलेले आहेत. रोप लावता येत असेल तर मग सोपे आहे.

या पायऱ्या चढून आल्यावर लगेचच एक उद्ध्वस्त दरवाजा लागतो. तेथून डावीकडे पाण्याचे टाकी आहेत. हे पाणी पिण्यायोग्य नाही. दुसऱ्या रस्त्यावरून उतरताना लागणारे टाकीतले पाणी बरे आहे.

येथून किल्ला सुरू होतो. सुरवातीलाच २ बुरूज दिसतात.


येथून अजून सुमारे अर्धा तास चालून गेल्यावर हे धान्य कोठार लागले. एवढ्या वरती येऊन कोण धान्य साठवण करत असावा?

आता सकाळपासून पोटात काहीच नसल्याने खूप दम तर लागलाच पण पुढे चालणेही अशक्य झाले. चिवडा वैगरे थोडा खाल्ला पण त्याने अजून त्रास व्हायला लागला. आता पोटात काहीतरी ढकलणे गरजेचे होते. शेवटी असह्य झाल्यावर कालचा उरलेला डबा उघडला. काल पहाटे केलेल्या पोळ्या शिळ्या झाल्याने अशक्य वास येत होता. भाजी तर नव्हतीच मग नाईलाजाने एक एक पोळीचा तुकडा आणि घोटभर पाणी पिऊन वेळ काढली. कालची शिळी पोळी खाऊन अजून त्रास होईल म्हणून पाणी जास्त पिले. थोडा गार वारा पिऊन परत निघालो.

झेंडा दिसल्यावर तेथून चढून किल्ल्याच्या पश्चिम बाजूस गेलो.

समोर बघतो तर काय ? कमाल ! नानाचा अंगठ्याचे विहंगम दर्शन घडले. 
निसर्ग कोणाचा कसा हिशोब लावेल काही लिमिटच नाहीये राव ! काय दिसत होता तो. असे रौद्र रूप पाहिले की सह्याद्री पार वेड लावतो. 

येथून उतरायला चालू केले. पोटात काही नसल्याने फार काही फिरण्यात इंटरेस्ट नव्हता. पण जे काही पुढात येत होते खरंच भारी होते.
हा पश्चिम महा-दरवाजा. अखंड कातळात बेमालूमपणे उभा ठाकलेला. एकावेळी एक घोडा येऊ शकेल एवढीच त्या कातळानंमध्ये  जागा होती. त्याची उंची तर बघा. वाह ! मान गये उस्ताद !
शत्रू अगदी येथपर्यंत चढून आला तरी त्याला येथे पोहोचेपर्यंत दरवाज्याचा अंदाज येणार नाही. या उपर वरतीही बुरूज बांधले आहेत. घोरपड आणा वा कोरफड आणा, येथे चढाई करणे अशक्यच. 
याची स्थापत्यकला करणारा माणूस कोणत्या विद्यापीठातून डिग्री घेऊन आला असावा? 

जुन्नर मधल्या जवळपास सर्व किल्ल्यांची अशीच स्थापत्यकला दिसते. शिलाहार राजांनी हे किल्ले वा प्रवेशद्वारे बांधली होती. हे अर्ध गोलाकार घुमट प्रवेशद्वार अजूनही तेवढेच सुस्थितीत आहे.
चार लेयर मध्ये कोरलेली नक्षी केवळ अद्भुत. त्यावर चंद्र, सूर्य आणि कलश कृती आकृती कोरलेली आहे.  चंद्र, सूर्य कोरण्याचा अर्थ असा की, "जोपर्यंत चंद्र, सुर्य अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत हे किल्ले अभेद्य राहूदेत." 
पण आता येथून कसोटीची दुसरी इनिंग चालू झाली. येथेही एक १० फुटी रॉक पॅच आहे. तो उतरायला फारच अवघड वाटला मला. मला २० मिनिटे लागली तो उतरायला सगळे समान खाली फेकून दिल्यावर. तेथेच भूषण २ मिनिटात उतरला.
 
थोडे हळू उतरत, सुमारे २ तासात आम्ही उतरणीला लागलो. तेथून वर तो रॉक पॅच कहर दिसत होता. 'हॅरी पॉटर'  वा 'लॉर्ड ऑफ द रिंग' पिक्चर मधला सीन वाटतो की नाही?

 येथून उतरताना मागे पहिले तर अजून एक आश्चर्य. वानरलिंगी सुळका मस्त ऊन खात बसला होता. हे पाहून खरंच "लॉर्ड ऑफ द रिंग" मधला तो सुळक्या वरचा डोळा आठवला. 

जसे आम्ही उतरत होतो तसे नानांचा अंगठा आम्हाला जास्तच खुणावत होता.


कसला अंगावर येतोय असे वाटतेय की नाही?
मुरबाड कडून जुन्नर ला येताना माळशेज मधून ST येते तेव्हा हा कडा दिसतो एका स्पॉट ला. फारच भयानक वाटतो तो त्या पुढच्या बाजूने. 

येथून एक पठार लागले. मग फुल टू पायपीट. आता संपूर्ण जीवधन दृष्टिक्षेपात येत होता. एका स्थळावर वाचले होते की जीवधन आणि नाणेघाट हाकेच्या अंतरावर आहे. 'कोणाच्या हाकेच्या' हा तपशील मात्र आम्हाला कळला नाही. बरेच अंतर होते. 

आता अंगठ्याच्या एकदम समोर आलो. एखादे ग्लायडर असते तर वा काय मजा आली असती. सरळ पळत जाऊन बुंग sssssssss !

अर्धा तासात नाणेघाटात पोहोचलो. याचा इतिहास तर सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे तो सांगत बसत नाही. नाणेघाटात सगळ्यात बघण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पुरातन कालीन आणि दगडाचे जकातीचे रांजण आणि येथून होणारे दळणवळण, सातवाहन राजवंश यांची महती सांगणारे गुहेतील शिलालेख.

त्या काळी  हे मोठाले रांजण दिवसातून ७-८ वेळा रिकामे केले जायचे. यावरून नाणेघाटाची उपयुक्तता लक्षात येईल.

 नाणेघाटातील गुहा. याला नुकतेच ग्रिल बसवले आहे. ऐतिहासिक गोष्टींची वाट लावण्यात आपले सरकार हुशार आहे. 
सातवाहन राजवंश यांची महती सांगणारे गुहेतील शिलालेख.
नाणेघाटातील गुहेमधील ब्राह्मी लिपीत लिहिलेले सुमारे दोन हजार वर्षापूर्वीचे शिलालेख आजही संशोधनाचाच विषय आहेत. शिलालेखात नमूद केलेल्या काही सातवाहन राजांची, त्यांच्या वंशाची आणि त्यांनी केलेल्या यज्ञांची माहिती या लिंक वर जयंत कुलकर्णी यांनी लिहिलेल्या लेखातून मिळेल.

हि नाणेघाटाची घळ. अखंड आणि सर्वात कठीण असे दगड फोडून तयार केलेला ऐतिहासिक राजमार्ग. हे कातळ जसे पॅटर्नमध्ये कातरले आहेत त्यावरूनच त्यांची कठिणता लक्षात येईल. पश्चिम घाट हा जसा निसर्ग सौंदर्या साठी ओळखला जातो तसेच इथल्या किल्ल्यांची अभेद्यता आणि दगडांची कठिणता यासाठीही साठी ओळखला जात.
सातवाहन कालीन ऐतिहासिक राजमार्ग. 
 नाणेघाटाची नळीपश्चिम घाटात जीवसृष्टीत हि खूप वैविध्य आढळते. जीवधन किल्ल्याच्या जंगलात रानडुकरांचा मुक्त संचार असतो. तेथील स्थानिक मंडळी मोठ्या ग्रुपने रानडुक्कर पकडायला जातात.
आम्ही उतरत असताना एक ग्रुप वरती जात होता. त्यातला एक माणूस म्हणाला की "जंगलातून सांभाळून जा, मला काहीतरी हालताना दिसले." खालून लोकांच्या आरडा ओरडा ऐकू येत होता. मग थोडी धाकधूक वाटली.  वाटले की जवळपास असलेले जनावर लांब जावे म्हणून ते ग्रुप ने ओरडत होते. पण त्यांच्यापासून लांब जाऊन ते आपल्या अंगावर आले तर?
मग खाली गेल्यावर कळले की ती लोक सगळीकडे विखुरली होती आणि ओरडत ती रान-डुकराचा पाठलाग करत होते. बराच वेळ म्हणजे ४-५ तास हा प्रकार चालला होता. शेवटी त्यांनी त्याची शिकार केलीच आणि खायला गावात आणले.
एक ग्रुप रात्री गुहेत राहिला होता. ते साप पकडून त्यांचे फोटो काढून त्यांना सोडून देत होते. इथे पश्चिम घाटात सापांचेही विविध प्रकार आढळतात. त्यांनी रात्रीपासून ८ साप पकडले होते. आम्हाला तर एकही दिसला नाही.
किल्ल्यावर कबुतर मी कधी पहिले नव्हते. ते इथे पाहिले.

असो.
आम्ही जातो आमच्या गावा, सातवाहन कालीन ऐश्वर्याचा राम राम घ्यावा. 

नाणेघाटात थोडी विश्रांती घेऊन मुंबईकर नाणेघाट उतरून मुरबाड वरून कल्याण ला आणि आम्ही परत मागे फिरून घाटघरला जाऊन बस पकडून जुन्नर आणि मग पुणे.
या सगळ्यात कौतुक वाटले ते MSEB वाल्याचे. कुठे कुठे जाऊन हे टॉवर बांधत असतात. नाणेघाटातून वैशाखरे गावात जाणाऱ्या वीजतारा कश्या जोडल्या असतील असा प्रश्न पडतो.
का हे टॉवर हि सातवाहनानी बांधले असावेत? :)  

२ दिवसात मस्त भटकंती तर झालीच पण जुन्नरसारख्या, महाराष्ट्राचा शिरेटोप असणाऱ्या, सातवाहन कालीन इतिहास लाभलेल्या संपन्न प्रदेशाविषयी खूप काही कळले. कुकडेश्वर मंदिराचा इतिहास आणि स्थापत्यकला यावर अधिक अभ्यासाची गरज आहे.
नाणेघाटातील गुहांमध्ये कोरलेले शिलालेख हा तर एक स्वतंत्र लेख होऊ शकेल.

अजून काही : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ज्यांना नाणेघाटाच्या इतिहासा बद्दल उत्सुकता आहे त्यांच्यासाठी. विकिपीडिया वरून साभार. 
इतिहास: 
मौर्य राजा नंतर सत्तेत आलेल्या सातवाहन राजांनी हा घाट खोदला. या घाटात सातवाहनांनी एक लेणे तयार करत त्यामध्ये त्यांच्या कूलाची गाथाही कोरून ठेवलेली आढळते. येथे असलेल्या लेखात सातवाहन सम्राज्ञी नागणिके विषयी माहिती मिळते. या लेखांमध्ये महाराष्ट्राच्या आद्य राज्यकुल, त्यांचा पराक्रम, दानधर्माबद्दल माहिती आहे. इसवी सन पूर्व पहिल्या शतकात भारताच्या मोठ्या भूप्रदेशावर राज्य करणारा सातवाहन हे पहिले राजे. हा राजवंश सुमारेचार शतके सलगतेने राज्य करत होता. या काळात त्यांचे तीस पराक्रमी राजे होऊन गेले. या सातवाहनांच्या राजवटीत महाराष्ट्र इतर प्रदेशात सुवर्णकाळ होता असे मानले जाते. प्रतिष्ठान (पैठण), जीर्णनगर (जुन्नर), तगर (तेर), नेवासे, नाशिक अशी भरभराटीला आलेली शहरे या राजवटीत उदयास आली. अशा या सातवाहनांच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी ‘नाणेघाट’ हा प्रमुख मार्ग होता.
येथील एका लेखात सातवाहनांच्या पराक्रमाशिवाय त्यांनी इथे केलेले यज्ञ, दानधर्माचे उल्लेख आहेत. सातवाहन राजांनी दोनदा अश्वमेध यज्ञ केला असे दिसून येते. याशिवाय वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ असे तब्बल २२ यज्ञ इथे पार पडल्याची माहिती हे लेख देतात. हजारो गाई, शेकडो हत्ती, घोडे, खेडी, धान्य, वस्त्र-अलंकार आणि तत्कालीन सातवाहनांची कार्षांपण या नाण्यांचा मोठा दानधर्म केल्याचाही यात उल्लेख येतो.
  • येथील गुहांमध्ये ब्राम्ही भाषेतील लेख आढळतात. गुहांमध्ये सातवाहनांचे वंशजांचे पुतळे आहेत. त्यांचे सध्या पायांचे भाग आहेत.
  • घाटाच्या तळाशी वैशाखखेडे गाव आहे. असे मानले जाते की ते "वैश्यखेडे"चा अपभ्रंश आहे. हे गाव व्यापारी व त्यांचे नोकरांच्या सुविधांसाठी इमारती होत्या.
  • घाटात जकातीसाठी रांजण आहेत. हा टोल संस्कृती सर्वांत जुना पुरावा आढळतो.
  • सुपारक अर्थात सोपारा आणि कल्याण ही प्राचीन काळी पश्चिम किनाऱ्यावरची दोन अत्यंत महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे होती. केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशातील व्यापाराला सुद्धा येथून मोठी चालना मिळत असे. विशेषतः: रोमहून आयात होणारा माल सोपाऱ्याला उतरवला जाऊन तेथून कल्याण, नाणेघाट, जुन्नर, नेवासा मार्गे पैठणकडे नेला जात असे. तसेच निर्यातीच्या वस्तूंची वाहतूक देखील याच मार्गावरून उलट दिशेने होत असे.सातवाहन साम्राज्य :
ज्यांना इतिहासात जायची फार आवड आहे त्यांना सातवाहन साम्राज्याचा इतिहास फारच  इंटरेस्टिंग वाटेल.
विकिपीडिया वर खूपच छान माहिती वाचायला मिळेल.

सागर 

शुक्रवार, १७ जानेवारी, २०१४

मिस्टी पिकॉक बे

मिस्टी पिकॉक बे
नवीन वर्षाचा विकांत कोठे जायचे याचा विचार चालला होता. सुट्टी टाकून मोठ्या ट्रेकला जायचे का घरीच पडून राहून घरच्यांना सरप्राइज द्यायचे ह्या विचारातच "नवीन वर्षाचे तरी घरात थांबा जमले तर! " अश्या वाक्याने आता घरच्यांना वेळ द्यायला पाहिजे हे जाणवले. बऱ्याच दिवसांनी घरात आमचे पाऊल थांबल्याचे बघून मातोश्रींना ही जरा बरे वाटले होते. पण त्यांचा तो आनंद जास्त टिकू न देता त्यांच्यासकट कुठेतरी जायचा प्लान केला.
कुटुंबा बरोबर फिरायचीही मजाच वेगळी हेच खरे. रविवारी सकाळी ६ वाजता सगळ्यांना गाडीत भरून निघालो पिकॉक बे ला. २-३ तासात परत यायचे असल्याने खाण्या पिण्याचे काही घेतले नव्हते. त्यामुळे ते लटांबर कमी झाले. १० पर्यंत घरी येऊ असा अंदाजाने रविवार हि वाया जाणार नव्हता.
मोर आणि हरीण पाहायला जायचंय म्हणून बच्चे मंडळी फुल खूश होती. सकाळी सहालाच  उठून सगळे तयार.

कोथरूड पासून वारजे कडे जाणाऱ्या रोड ने कोंढवे धावडे कडे जावे. NDA ची हद्द चालू होते तसा मस्त निसर्ग दिसू लागतो. कोंढवे धावडे गावापासून कुडजे पर्यंत जो रोड आहे तिथे सकाळी मोर आणि हरणे दिसतात. तोच रोड पुढे एक फाटा फुटून डोणजे-सिंहगड तर सरळ गेल्यास खडकवासला (उजवी बाजू), निलकंठेश्वर, पानशेत ते थेट वेल्हे येथे जाते. निलकंठेश्वर येथून २५ किमी आहे. पावसाळ्यात पानशेत परिसर पण फार भारी असतो.
 

थंडीचे दिवस असल्याने भन्नाट धुके होते. रोड हि चांगले होते. फार मजा आली गाडी हाकायला.
सगळीकडे मिस्टी असे वातावरण होते, कमाल!


गाडी एकदम संथ चालली होती. जंगल सफरीला निघाल्याचाच भास होत होता. सगळेजण गाडीतून कुठे काय दिसतंय ते बघत होतो, तेवढ्यात भाच्ची ला झाडावरचे हे महाशय दिसले.

या स्पॉटला हरणे दिसतात. मस्तपैकी सकाळी सकाळी अंघोळीला येत असावीत. पण हरणे अंघोळ करतात का? आणि त्यात आज रविवार. अंघोळीला सुट्टी असेल तर?
तसेच झाले. एकही हरीण दिसले नाही. येथेच एक दोन वेळा हरणे पाहिली होती.  

रविवार सकाळी ७ वाजता साखरझोपेत असणारे आमच्यासारखे लोक्स आज चक्क अश्या नयन रम्य ठिकाणी होते. नवीन वर्षाचा इम्पॅक्ट असावा बहुतेक. :)हरीण तर नाही पण आता मोर तरी दिसतोय का नाही या विचारातच गाडी चालवताना थोडेसे अंतर गेल्यावर लगेच थोडेसे कोवळे ऊन पडलेले दिसले आणि मोरांचे अख्खे कुटुंब किडे खात ब्रेकफास्ट करताना दिसले. गाडीतून न उतरताच हे फोटू काढले. उतरले की आपली चाहूल लागून ते दूर पळून जात होते.

सगळ्यात पहिले लक्ष वेधले ते या मोराने. वाह कमाल! निसर्ग कोणाला किती सुंदर बनवू शकतो काही लिमिटच नाहीये. पाहताक्षणी प्रेमात पडावे असा, ३-४ फूट उंचीचा हा मोर डौलात हिंडत होता. डोक्यावरचा तुरा पण अहाहा.
तो मोर पाहताक्षणीच मनात संदीप च्या दोन ओळी आल्या. 
ना अंदाज कसले, ना अवधान काही, 
कुठे जायचे यायचे भान नाही. 
जसा गंध निघतो हवेच्या प्रवासा,
न कुठले नकाशे, ना अनुमान काही !

यातला डावीकडून २ नंबर चा मोराची मान बघा कसला भारी कलर आहे.

प्राणी-पक्षी स्वातंत्र्यात, मुक्त असताना अजून नजाकतदार दिसतात. मागे कर्नाळ्यात मोर पहिला होता पिंजऱ्यात. लांडोरीने कानफटात मारल्यासारखा दिसत होता.

मोर आणि लांडोर.

सगळेजण खाण्यात मग्न होते. त्यांना कोण आपले फोटो काढतंय वैगरे काही पडलेली नव्हती. सकाळची वेळ असल्याने रहदारीही जास्त नव्हती. त्यामुळे त्यांना त्रास द्यायला कोणीही नव्हते आजूबाजूला.

२०-२५ मिनिटे तेथेच थांबून होतो. लहान मुलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अवर्णनीय होता. येथून गाडी वळवली आणि घरी.
अजूनही धुके सरलेच नव्हते.

अवतार मधल्या पॅन्डोरा वर आल्यासारखे वाटत होते.

हा आम्हाला घेऊन गेलेला इंडो-जॅपनीज प्राणी. याची खाण्यापिण्याची व्यवस्था तेवढाच काय तो खर्च. बाकी अगदीच नो खर्च. पुण्यातच बरीच बघण्यासारखी ठिकाणे आहेत. फक्त गर्दी चुकवायचे गणित जमले पाहिजे.


दहापर्यंत परत घरी आल्यावर कुटुंबासोबत नाश्ता, गप्पा टप्पा, फोटो. खऱ्या अर्थाने रविवार सत्कारणी लागला म्हणता येईल.

शनिवार, ११ जानेवारी, २०१४

राणीचा देश : पूर्वतयारी आणि प्रयाण

राणीचा देश १: पूर्वतयारी आणि प्रयाण 

"ज्या गोष्टीची मनापासून आस असते ज्याचा मनात अखंड ध्यास असतो ती वैश्विक ऊर्जा आपण रात्री झोपलो की आसमंतात फेकली जाते आणि आसमंतातील ग्रह ताऱ्यांपासून परावर्तित होऊन सकाळी परत आपल्याकडे येते. या द्विगुणित होणाऱ्या ऊर्जेने मनातील गोष्ट कधीतरी नक्कीच प्रत्यक्षात येते." 
याच आशयाचे वाक्य अब्दुल कलामांच्या 'अग्निपंख' या पुस्तकामध्ये आहे. नक्की वाक्य आत्ता आठवत नाही पण साधारणता अर्थ हाच  अभिप्रेत असावा.

खरेतर असे परदेशगमनाचे लेखच विनोदी लेखांपेक्षा जास्त विनोदी असतात. असे लेख मुक्तपीठ मध्ये वाचायला मिळतात.आणि मग तेच वाचकांना अगदी वीट आणतात. पण आमच्यासाठी हे मात्र स्वप्नपूर्ती झाल्यासारखेच होते. म्हणून मग यावर काही(ही) लेख खरडले गेलेच पाहिजेत.
असो, तर आमच्या पहिल्या वाहिल्या परदेशगमनाची बातमी आम्हाला कळली आणि मग आमच्या आनंदास पारावर उरला नाही.८ जुलै रोजी आमचे उड्डाण निश्चित झाले होते. त्यामुळे जून महिन्यापासूनच खरेदी आणि इतर तयारी चालू झाली. एवढी खरेदी मी दिवाळीला सुद्धा केली नसेल. छोट्या छोट्या गोष्टींपासून यादी सुरू झाली. नंतर ती यादी इतकी वाढली की त्या सगळ्या वस्तू बॅगमध्ये भरायला कसरत झाली. घरातल्या प्रत्येक माणसाचा उत्साह दांडगा होता. पायमोज्या पासून ते जर्किन पर्यंत आणि शंकरपाळी पासून ते फ्रोजन पोळ्यांपर्यंत सगळे काही उपस्थित झाले आणि एकदाचे काय ते आमचे परदेश प्रवासाचे घोडे 'गंगेत' ….  नाही नाही 'थेम्स'मध्ये नाहिले.

आयुष्यात पहिल्यांदा विमानात बसणारे आम्ही बघायला संपूर्ण लंडन शहरवासीय केस काळे करून आणि हातातील काम सोडून येणार होते जणू.

सगळी तयारी झाली. सगळ्यात अती खडतर असा पुणे -मुंबई प्रवासही पार पडला. आता फक्त पुढात काय येतेय असे आमचे डोळे विस्फारलेले होते. काही असले तरी पहिला परदेश गमनाचा अनुभव कायम लक्षात राहतो. 
कंपनीचे काम करण्यासाठी आम्ही चाललोय असा कंपनी समज असावा बहुदा. पण आमची मात्र सुरू झाली स्वप्नवत सफर.
आयुष्यात पहिल्यांदी असे जवळून पाहिलेले 'खरे' विमान! फोटो काढायचा आणि इथे टाकायचा मोह काही आवरला नाही. 


आख्खे बोईंग ७७७ विमान आम्हाला घ्यायला आले होते. लोकांना वैमानिकाला भेटून देत नाहीत हे फारच बरे करतात. नाहीतर आमच्या बरोबर असणारे लोक त्याला "हळू चालव रे" वैगरे बोलून मोकळे झाले असते.

मला जे काही टेम्प्टिंग वाटत होते ना ! मजा येत होती.  काय काय भारी असेल असा विचार करून विमानात शिरलो. प्रत्यक्ष बघितल्यावर असे वाटले की 'एवढेही काय भारी नाहीये'!.
ST सारखी सीट्स बघून वाटले की हि उडणारी ST आहे की काय! मग पट्टे वैगरे बांधून बसल्यावर विमान डूगुडूगु चालू झाले. म्हटले असे कधी पोहोचायचो आपण? वैमानिक काहीतरी बोलायला लागला. ऐकू तर काही स्पष्ट येत नव्हते. वाटले की 'पेट्रोल कमी आहे' असे काही सांगतोय की काय ? ( आम्ही एवढ्याच दूरचा विचार करू शकणार. )
रन-वे ला विमान लागले आणि मग वैमानिक काय एकदम पेटला, की बुंग sssssssssss ! माझी दोन्हीही ब्लड प्रेशरे एकदम सुरू झाली.
पण खिडकीतून खाली बघितले तर काय! जन्नत !
जमीन सोडून क्षणार्धात आकाशाच्या कवेत विमान निघाले होते. मनाची, डोळ्यांची सगळी जळमटे काढायची वेळ झाली होती म्हणजे माझे एकसुरी जग सोडून, विस्तारणारे जग बघायची वेळ झाली होती.


आजपर्यंत बऱ्याच ठिकाणांना स्वर्ग म्हणून तो शब्दच गुळगुळीत झाला होता. कोकणकडा पाहिला की स्वर्ग, माळशेज पाहिला की स्वर्ग, साल्हेरवरून धुक्यात न दिसणारा आजूबाजूचा परिसर हि स्वर्गच. थोडक्यात काय तर ५-६ स्वर्गाची नोंदणी आम्ही आधीच करून ठेवली होती. आणि ती सुद्धा तेव्हा, जेव्हा खरोखर ढगांच्या खूप खूप वर असलेला स्वर्ग आम्ही पहिलाच नव्हता.
आयुष्यात किती गोष्टींपासून आपण अनभिज्ञ असतो हे जाणवले. 

हा विमानाचा पंख उगाच मध्ये-मध्ये येत होता. एक वेळ वाटले की वैमानिकाला सांगावे की "तो जरा दुमडून ठेवा हो काका!" पण मोह आवरला. नाहीतर त्याने मला जिथे होतो तिथेच नारळ आणि शाल देऊन उतरवून दिले असते आणि माझे वजन झेलायला कोणी ढग तयार झाला नसता.


बघता बघता पाकिस्तानात पोहोचलो. 

 तेहरान, इराणमध्ये आलो. तिथेही एकदा जायचे आहे राव. काय खतरु दिसत होते वाळवंटातील डोंगर.


आता जे दिसेल त्याला आम्ही मनाला वाटेल ती नावे देत होतो. 
 
व्हिअन्ना शहर 

९ तासाने हिथ्रो ला पोहोचलो. हिथ्रो ला जगातला व्यस्त एअरपोर्ट का म्हणतात ते कळले. आमचे विमान उतरून जर रन वे च्या बाजूला झाले तेवढ्यात हे दुसरे विमान उतरले पण होते.
 

आता तर सगळेच अप्रूप वाटायला लागले. जे काही दिसेल सगळीकडे खच्याक खच्याक क्लिकक्लीकाट केला.
डबल डेकर बस लहान असताना पहिली होती ते थेट आताच पाहिली. 

 मग तिथेही थोडी कारागिरी चालू झाली.


फोटो काढलेले चालतात का नाही हे माहीत नसल्याने थोडेच फोटो काढले. नेहमीप्रमाणे आमच्या कंपनी चा उथळ कारभार इथेही समजला. इथून ३-४ तास असलेल्या केंब्रिज ला जायला बुक केलेली टॅक्सी कोण जाणे का रद्द झाली होती. मग अनोळखी शहरात वा देशात कशीबशी कार मिळवली आणि हॉटेल वर रवाना झालो. पहिलाच हा क्लायमॅक्स बघून जाणवले की आपली हि ट्रीप अद्भुत होणार आहे :)

हे हिथ्रो विमानतळ. 

गाडीत बसलो आणि आमच्या इच्छित स्थळी निघालो. बरी सेंट एडमंड ( Bury St. Edmands). केंब्रिज पासून अर्धा तासावर हे गाव आहे. पुण्यात जसे सगळी मराठी लोक पण सदाशिव पेठी म्हणजे "पक्के पुणेरी" असा समज आहे तसेच काहीसे 'बरी सेंट एडमंड' बाबत आहे. पक्के ब्रिटिश लोक (म्हणजे जुने इंग्लंड मध्ये जशी हॅट आणि कोट घातलेली माणसे दिसतात तसे) येथे दिसतात. बाहेरचे म्हणजे ब्रिटिश सोडून इतर लोक येथे खूप कमी आहेत.

संध्याकाळी ९-१० च्या सुमारास आमची गाडी मस्त, सुसाट रस्ता कापत चालली होती. १४ तासांपेक्षा जास्त प्रवास झाल्याने डोळे मिटायला चं आले होते. कार चा ड्रायवर पाकिस्तानी होता. त्याला जरा आम्हाला पाहून बरे वाटले असावे. चांगला माणूस होता. त्याने (आम्हाला रस्ता न विचारता )हॉटेल वर सोडल्यावर आम्ही त्याचे आभार मानले. आम्ही आत जाऊन चेक इन करुपर्यंत थांबला होता.

कुठेतरी त्याने आणून सोडले होते. रात्री दीड वाजता हॉटेलचे नाव वैगरे तपासायच्या भानगडीत न पडता सरळ आत जाऊन आमच्या खोल्या बुक असल्याचे बघून बरोबर ठिकाणी आल्याचे कळले. चाव्या घेतल्या आणि गुड नाइट.

मग सकाळी उठून कसले हॉटेल आहे ते तरी बघू म्हणून बाहेर पडलो. संपूर्ण सागवानी लाकडाचे, जुन्या इंग्लंड ची आठवण करून देणारे, टुमदार हॉटेल होते.
सकाळी सकाळी मस्त मीस्ट असे वातावरण होते. थोडेसे दव पडलेले होते. हॉटेलच्याच बागेत जरा वेळ हिंडलो.

"The Grange Hotel" नावाचे हे हॉटेल फार जुने आहे. म्हणजे जवळपास १९८०-९० च्या आसपासचे असावे. पूर्ण हॉटेल सागवानी लाकडाचे आहे आणि फार म्हणजे फारच अप्रतिम आहे. विशेष म्हणजे 'बरी' या टाऊन मधल्या  सगळ्यात जुन्या  हॉटेलचा मालक (फक्त नावाने का होईना) भारतीय आहे. आजपर्यंत तो कधीच भारतात आलेला नव्हता. 

हापिसात तोंड दाखवून "मी आलोय" अशी वर्दी दिली, थोड्याश्या गाठी भेटी होऊन परत घरी.

रात्रीचे ९ वाजत आले तरी बाहेर पुरेसा उजेडच होता. सकाळी सहाला ड्यूटी वर आलेले सूर्यनारायण इथल्या उन्हाळ्यात थोडी ओवर टाइम  करतात आणि थंडीत थोडे लवकर जाऊन तो ओवर टाइम कॉम्पेनसेट करतात असे कळले. एकूणच आमच्यासाठी ते आश्चर्यच होत. हेच काय, आता जे वेगळे दिसेल ते आम्ही आश्चर्य या सदरातच टाकत होतो.
"तुम्ही खरंच लकी आहात जे समर मध्ये इथे आला आहात. " ते वाक्य मला समोरची चालती, बोलती आणि 'ड' जीवनसत्त्व मिळवण्यासाठी चित्र विचित्र पोशाख केलेली (??) प्रेक्षणीय स्थळे पाहून लगेचच पटले.

असो, तर पुढचे २ महिने खरंच अविस्मरणीय असे जाणार आहेत याची प्रचीती आली. सगळी आवश्यक तयारी केलेली असल्याने काही त्रास नाही झाला.
थोडे स्थिर स्थावर झाल्यावर मग मात्र येथेही भटकंती सुरू झाली. पुढच्या २ महिन्यात केलेली परदेश भटकंती या लेखमालेतून आपल्यासमोर आणत आहे. लवकरच पुढची ठिकाणे दृश्य स्वरूपात आणतो.

पुढचे लेख :
राणीचा देश : बरी सेंट एडमंडस टाऊन  (Bury St. Edmunds)
राणीचा देश : केंब्रिज- पुण्याचे वडील( Cambridge)
राणीचा देश : लंडन(London)
राणीचा देश : ब्रिटिश म्युझियम ( British Musium)
राणीचा देश : फेलिक्सस्टोवे समुद्र किनारा ( Felixstove sea Beach)
राणीचा देश : इप्सविच आणि  नॉटन पार्क(Ipswich & Nowton Park)
राणीचा देश : स्टो- मार्केट आणि एली( Stowemarket & Ely)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दोन-तीन लेखनमालिका चालू करून पूर्ण न करताच अजून नव्या लेख मालिका चालू करत आहे याबद्दल क्षमस्व. वाचकांची लिंक तुटत असेल याची कल्पना आहे. पण सध्या येथून लेखन चौर्याचे काही प्रसंग दिसून आले. या ब्लॉगवर जसे विषय, भटकंतीचे लेख वा ऐतिहासिक माहिती मी देत आहे त्याच थीमने थोडे फोटो बदलून साधारण एक दीड महिन्याने काही ब्लॉगवर/फेसबुक ग्रुपमध्ये लेख/फोटो  प्रसिद्ध होत आहेत असे लक्षात आले.
असो, याचे वाईट वाटून घेण्यापेक्षा कोणीतरी आपली कॉपी करत आहे म्हणजे नक्कीच आपली प्रगती होत आहे असे समजून आमचे पुढचे लिखाण चालू आहे आणि असेच राहील.
या ब्लॉग वरचे लेख वाचून,घरबसल्या तुम्हाला किल्ल्यांची,पुरातन मंदिरांची, त्यांच्या इतिहासाची ,पुण्यातल्या जवळच्या ठिकाणांची ते अगदी परदेशाची सैर घडेल अशी अपेक्षा करतो. वाचकहो, तुमचा असाच लोभ असू द्या.